Ordforklaringer

Denne ordlisten inneholder 303 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Akkord
I industrien, der det er avtalt en fast godtgjørelse per produsert enhet, slik at arbeideren lønnes avhengig av hvor mye han/hun presterer, altså hvor raskt og nøyaktig arbeidet utføres, uavhengig av hvilken tid som brukes på arbeidet.
Alen
Lengdemål. 1 alen = 62,8 cm.
Anfaring
Å gå inn i gruva.
Anker
Rommål. 1 anker = 38 potter.
Anrikning
Separering (oppredning) av gråberg og malm samt oppkonsentrering av malmmineraler.
Anvisning
Hvor det er grunn til å vente metaller. Se leiested.
Avbygning
Planmessige arbeider for å ta ut metaller.
Avgang
Avfallet. Gråberg fra oppredningsprosessen (anrikningen).
Avlenking
Et borehulls avvikelse fra en planlagt retning.
Avmåling
Avstand fra oppgiv til det punkt arbeidet eller akkorden er kommet ved slutten av en periode, dvs. summen av oppgiv og antall meter inndrift.
Bank
Høyde (jfr. Bank-gruver).
Bart
1: En tørr trepinne, oppfliset i den ene enden, brukt som opptenningsved ved fyrsetting. 2: En liten trebit festet til heisetønnene, brukt til å gi beskjeder fra hengbenken i dagen til fyllorten nede i gruven.
Belghus
Liten bygning som tilbygg til hytta, for blåsebelgene.
Belgmaker
Lagde blåsebelger. Snekker ved smelthytta. Også kalt «belgmester» eller «thræbellingmacher» (tysk = Blasebalgmacher). Belgmakeren var en høyt ansett fagarbeider. Opplæringen ble ofte organisert ved at verksledelsen gjorde spesielle avtaler med dyktige fagfolk som kunne påta seg oppgaven. Siden var det ikke uvanlig at yrket gikk i arv fra far til sønn, slik det var med andre spesialistyrker.
Bergamt
Overordnet instans (styringsorgan for bergverkene).
Bergart
En bestemt, definert, steinart som har en spesiell struktur (egenart) og sammensetning av mineraler.
Bergfester
Pilar av stein som settes igjen inne i gruven for at ikke henget skal rase ned.
Berggesell
Tysk: «Bergmann, Hauer». Øverste rang av gruvearbeidere. Faglært bergmann. Hadde vært med på sprengning i minst ti år.
Berghall
Stor haug med løsbrutt stein.
Bergjern
Skaftmeisel til kiling av fjell, den spisse hammeren i Røros Kobberverks symbol.
Bergjunge
Ung gruverarbeider av laveste rang (fra 15 år og oppover).
Bergknekt
Mellomste rang av gruvearbeidere. Neste høyere grad var berggesell.
Berglege
Kobberverkets firmalege.
Bergmåned
28 dager (13 bergmåneder i ett år). Da alle måneder var like lange, var systemet med bergmåned på mange måter mer rasjonelt enn den vanlige kalenderinndelingen for regnskapsførsel, utregning av akkorder m.m.
Bergmester
Funksjonær/ Embedsmann med oppsyn over flere bergverk, innsatt av kongen.
Bergskriver
Firmaets kontorsjef, regnskapsfører for gruvedriften.
Bergtrykk
Det trykk som eksisterer og kan måles nede i gruver og tunneler. Trykket skyldes i første rekke vekten av overliggende fjell, men kan også i form av gjenværende spenninger henge sammen med tidligere tiders fjellfoldninger og liknende uroligheter.
Bergverksinspektør
Spesialinspektør for arbeidervern og sikkerhet innen bergverk- og anleggsektoren.
Berse
Gruvearbeider. Forkortelse for berggesell.
Bessemering
Behandling av flytende skjærstein i konverter hvor steinen blåses i en kontinuerlig totrinnsprosess til råkobber med renhet på 98-99,5 % Cu.
Bindhake
I fasong liknende festemiddel som en ubrukt stift til stiftemaskin. Benyttes for festing av tømmer og planker ved byggverk under jord.
Bjønne
Knusing av større stein vha. sprengstoff.
Blesterovn
Dette er en ovn som ble brukt til å utvinne jern fra myrmalm. Å lage jern kalles «å blestre», fordi en blåser i ovnen. Når det blåser, blir det blest.
Blokk
Enten stor stein/malmklump, eller stor trinse/talje.
Bokkort
En med tømmer eller gamle skinner helt innbygd ort for passering av rasfarlige og dårlige partier.
Bom
Enten trommel for oppspoling av ståltau eller løse steinblokker/flak i ellers løst fjell. Tilkjennegis ved en hul lyd ved slag.
Borkrone
Løstagbart stålstykke påsatt stenger (borstål) for boring i fjell.
Bornakke
Den delen av borstålet som stemplet i bormaskinen slår, og som dermed overfører slagenergien til borstålet og borkronen.
Breksje
Knusingssone i fjell som skyldes at bergtrykket eller spenningene har oversteget bruddstyrken, holdfastheten i bergarten. Jordskjelv og fjellfolding kan forårsake breksjedannelse.
Brett, Malmbrett
Støvbrettformet fat for opplasting, håndlasting, av malm.
Bro
Gang- og kjørebane over orter og synker, oftest med mulighet for omlasting av malm (gods) fra for eksempel ort til synkvogn.
Bryting
Boring og sprenging av malm.
Bunnskive
Første skive som åpnes (brytes) ved magasinbryting. En skive er den horisontale malmplate som bores og skytes ut.
Bøxelplass
Bosted som en leier.
Centner
Se zehntner.
Circumferens
Sirkelformet område omkring funngruvene der eieren hadde spesielle rettigheter.
Dagbergart
Bergart som finnes i dagen.
Dagen
Jordoverflate, dvs. det motsatte av under jord. Der man har dagslys.
Dagras
Ras i gruven som gir åpning ut i dagen.
Diamantboring
Boring i fjell med borkrone som har små diamanter til skjæring i stedet for hardmetall.