Da Røros skulle døpes om

Allerede meget tidlig i Røros kobberverks historie har det visstnok været vanskelig at faa indskud til driften av verket fra dets utenlandske participanter. Det fremgaar av en liten regnskapsekstrakt for 1651 fra den første direktør Lorentz Lossius' haand, som findes i verkets arkiv. Men det blev værre siden; fra 1666 utover syttiaarene var der som bekjendt megen urolighet blandt arbeiderne fordi de ikke fik kontant lønning, og ofte ikke proviant, men kun sedler paa optjent løn. Disse sedler kunde de vistnok faa omsat i Trondhjem til underkurs mot proviant. Men kontanter blev det smaat med trods resolutioner som strengt bød, at alle arbeider ved grube, hytte og i skog skulde betales kontant.

Den forhenværende kammertjener og senere hofbankier Joachim Irgens eidde ialfald i navnet 3/4 av verket og det var hans indskud som altid manglet og gjorde, at forholdet blev saa galt. Han bodde utenlands enten i Holland eller i Danmark og var kun paa nogen smaatripper engang imellem oppe paa verket. Dette tror jeg neppe interesserte ham mere end som melkeko, som kunde gi ham kobber, det han straks gjorde i penge. Og pænge trengte han altid til sine storartede pengetransaktioner. Det var ogsaa dengang, da han kjøpte krongodset i Nordlandene i 1666 for en tønde guld 100 000 riksdaler, at han omtrent helt ut sluttet med at gjøre indskud til driften. Dette gav anledning til den første arbeiderurolighet, som bergmester Tax og bergraad Marcilius fik bilagt. Det blusset op igjen i 1670; men værst var maaske situationen i 1673. Verkets eier opholdt sig da en tid paa Røros. Men det later ikke til, at han beskjæftiger sig meget med de uholdbare tilstande, som arbeiderne fandt sig stedt i. Disse indleverte et bønskrift til "Herre Westerwick, gunstige Herre og Patron", datert 25. oktober 1673. Paa dette svarte Joachim Irgens, som var adlet under navnet Westerwick: "Har ikke vidst, at Arbeiderne lede nogen Mangel eller havde vanskelig for Betaling". Selve svaret er ikke saa merkelig for denne mand, som benyttet enhver anledning til at rive til sig, hvad han kunde og til at omgi sig selv og sit navn med glans. Merkeligere er det sted hvorfra dette svar er skrevet. Det er nemlig datert Irgensthal 2. november 1673.

Denne datering har gitt direktør Hjort anledning til at fremsætte den formodning, at Irgens "maa og have eiet et andet sted Irgensthal kaldet." Naar nu datoen paa bønskriftet og svaret holdes sammen, kan der skjønnes, at denne eiendom ikke kan søkes langt borte. Og jeg var tilbøielig til at tro at det var et senere forglemt og ændret navn paa en av de mange sætre, som ligger omkring bergstaden. I mine fristunder som direktør for Røros verk gav jeg mig til at læse i arkivet og det var direktør og bergmester Henning Jürgens konceptbøker fra 1671 til 1699, som især fanget min interesse. Gjennom disse konceptbøker faar man et indblik i Irgensernes affærer og i forholdene ved Røros verk. Kjedelig er det at de koncepter som handler om arbeideruroligheterne er saa vanskelig at forstaa. De er nemlig skrevet egenhendig av direktør Henning Jürgens og hans haand er ikke grei at tyde. Det var dog et av disse brevene, som jeg klarte ganske godt. Det er skrevet paa hollandsk til Cornelia Bikkers, Joachim Irgens' hollandske frue og er datert 22. november 1673, som det sees av brevets indhold fra Kristiania. Av dette brev som jeg avtrykker i oversættelse, fremgaar med tydelighet, at Joachim Irgens i sin selviskhet og stormægtighet har villet omdøpe Røros til Irgensdal, men at hans nevø direktøren er meget bange herfor og ber tanten om at raade ham fra det. Og den forstandige fru Irgens til Westerwick har da ogsaa faat plukket disse stormandsgale tanker om omdøping ut av manden, saa det blev med den gangen, at Irgensdal blev brukt istedetfor Røros.


Anno 1673 den 22. novbr.

Edle me Vrau Westerwick, meget elskede slægtning. V. Edle: maa vite at vi med hrr. Vetter (Joachim Irgens) er kommet vel hit til Christiania; oppe ved verket staar det Gud ske tak helt vel til og har meget malm som aldrig før, hvorav der kan bli gjort en god del kobber i kommende aar; men jeg tror ikke at vi faar de nødvendige materialier op av mangel paa betaling, derav vil der sikkerlig bli en ulykke angaaende Kongens interesse; hans høie Excell: reiser sikkert videre til Trondhjem og drar han gjennom Østerdalen, saa kommer han op paa verket, Herr overbergmester vil ikke reise med; jeg kan ikke stole paa (ulæseligt) men skulde jeg tale, ikke blev han sunget i søvn; mere tør jeg ikke skrive; folket oppe paa verket er svært paa benene; ved et bønskrift til hrr. Vetter søgte de om betaling for sit arbeide; og da de ikke fik noget, kom hele flokken til min dør og begjærte ifølge en kgl. ordre, som de fremla kopi af, at jeg skulde hjelpe dem til at klage over det til embedsmændene, saa læste jeg op en arrest over alle participanters ♀ (kobber) det er sikkert, at folket har det usselt, ti ikke faar de noget penge og heller ikke var der mere proviant der; jeg ser ikke nogen utgang paa det, og ikke tør jeg for sandt komme op til Røros igjen; det kunde ske en ulykke; det er til at ynkes over; Verket kunde ved rigtig betaling bli meget bedre og drevet nogen 1000 Rdr. billigere; jeg har gjort hrr. Vetter dette forslag; man skulde se til at faa en mand, som prompte la ut for verket og videre mottok alt kobberet; det som aarlig blev i overskud skulde man avdrage nogen kapitaler med; -----
----- Denne høst har hrr. Vetter oppe paa Røros uden at raadspørge befalet, at verket skulde hede Irgensthal og ogsaa paalagt officererne det. Jeg har talt derover og sagt, at det vilde bli optat helt skrækkelig, idet det er en kongelig bergstad og det vilde bringe en stor konfusion i landet, da priviligierne er givet paa Røros og de kunde bli omdisputerte, saa jeg ber min frue at fraraade ham det. ----- Jeg skal se til at hrr. Vetter gjør rigtighet med alle og jeg skal gjøre mit bedste med hensyn til testamentet.
(Originalens tegnsetting er beholdt.)
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Da Røros skulle døpes om» av Professor Alfred Getz. Fra 'Fjell-Folk' 1, 1976