Verkets hytter i 1796

Verkets hytter er:

  1. Røros hytte ved Bergstaden, har 8 smelte- og 2 garovner.
  2. Tolgen hytte i Tolgens prestegjeld, Østerdalen sogn, Hedemarkens amt, 3 mil fra Røros, har 3 smelteovne.
  3. Dragås hytte i Aalens annersogn, Holtaalens prestegjeld, Guldals sorenskriveri, 4 mil fra Røros, har 4 smelte- og 1 garovn.
  4. Femunds hytte, ligger innen Røraas sogn, 4 mil fra Bergpladsen, har 2 smelteovne.

Derforuten er ved Røraas 1 vannhammer til fornøden grovt smedearbeide ved gruvedriften, likeledes er en kobberplathammer ved Tolgen, hvor årlig utplates nogle og tredve skippund fra gar- til platkobber. Verkets arbeidere er i alt 690 mann, boende dels på Røraas egentlige Bergplads, dels utenom i sognet og dels i nærmest tilliggende bygder, hvor og de fraliggende hyttebetjenter oppholder seg.

Verkets hovedbestyrelse er overdraget en direktør der bor på Bergstaden, men i viktige tilfelle, så som grubers optagelse og nedleggelse, betjenters ansettelse, kostbare bygningers eller maskiners anlegg, med annet av betydenhet, har han at overlegge med de blant geverkskapets valgte 3 representanter, og bliver ved sådanne leiligheter, dessuten de samtlige interessenter almindelig samlede hos en av representanterne i staden Tronhiem for at avgive deres vota.

Direktøren forvalter tillige jurisdirectionen i alle tilfeller hva underdommer på Røraas Bergplads og de flere under verket hørende umatrikulerte pladse, unntagen i kriminelle saker som vedkommer fogden og sorenskriveren over Gauldalen, og forbryderne tiltales for Aalens og Røraas tinglaug. Overretten er det Nordenfjeldske Bergamt i Tronhiem, hvortil årlig avlegges innberetning og verkets drift og bestyrelse. Verkets årlige utgifter eller hele bekostninger er forskjellig, fra 110 til 120.000 Rdlr, som fra perticipanterne eller deres foreleggere oppsendes eller innskytes i 3 terminer, dels ved contante penge og dels ved anskaffede vare til provianthuset, samt materialer, så som krutt, stål, jern, tran etc. til grubernes og hytternes fornødenhet.


Participantene

Participanternes årlig frie utbytte har i lang tid været fra 3 til 400 Rdlr pr. part, men i de seneste år avtaget, fornemmelig årene 1790 og –91, da det kun var 40 Rdlr, hvortil forrige bergskriver Harzes kassemangel meget bidrog. Gruberne tabte tillige en stor del av deres beste ertsgange, men i år 1793 steg utbyttet igjen til 400 Rdlr pr. part da malmgangene blev forbedrede. Enhver part i verket har alminnelig været betalt med 3 til 4000 Rdlr, ja for nogle parter er og givet 5 a 6000 Rdlr og derover.

Det tilvirkede garkobber fra verkets begyndelse til 1791 års utgang har i alt været 237.863 skippund, 9 lispund, 6 ½ pund, og kobberets beløp i penge, over 17 millioner riksdaler, efter de priser som kobberet til forskjellige tider har gjeldet for. I forrige århundre var prisen en tid 54 Rdlr, i dette århundre har den været 86 Rdlr, men under de senere år 71 a 72 Rdlr pr. skippund. Beløpet i penge av de kongelige indkomster for kobbertiende, toll og accise, har i bemelte tidsrom været været 3.189.231 Rdlr 18 shilling. I år 1781 blev virket 3180 skippund, 9 lispund, 4/9 pund og år 1791 virket 2168 skippund, 15 lispund 2 2/9 pund garkobber.

Til verket er henlagt skovcirkumferencer så vel som av de sønden- som nordenfjeldske distrikter, så som kongelige allmenninger, beneficerede og odels- eller eiendomsskove, hvorover er ansatte 2 skovinspektører, som participantskapet selv beskikker efter kongelig konfirmasjon. Ved en uordentlig hugst i fordum tid er de nermeste skove aldelses uthugne, og må altså nu med stor bekostning og besvær hentes fra langt bortliggende steder. Verket forbruker årlig 24.000 lester kull og 7 a 800 favne røstved. År 1673 blev kullhaugen anstukken av ild, hvorved 500 lester kull og 80 favne røstved oppbrente.
Eksterne lenker


Referanser & Kilder

  • «Kongeriget Norge 1796». Lars Hess Bing. Gyldendal, 1796 [gjengitt i henhold til opphavsrettslige bestemmelser for skrifter som er eldre enn 70 år]
  • «Arbeidsstokken omkring 1740»., tavle på veggen i Rørosmuseets kjeller (nivå 1)